Zbiory historyczne

Zbiory historyczne Muzeum Kultury Ludowej to archiwalia, karty pocztowe i fotografie. Wśród archiwaliów znajdują się akta poświadczające szlachectwo, dokumenty organizacji społecznych, notarialne, osobiste, wojskowe, kombatanckie, zawodowe, rzemieślnicze, dyplomy, korespondencje i mapy. Są też dokumenty dotyczące ekspatriacji ludności polskiej z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, a ponadto dokumenty z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Archiwalia obejmują okres od XVIII wieku do lat osiemdziesiątych XX wieku.

W skład zbioru filokartystycznego wchodzą pocztówki datowane od końca XIX wieku do lat osiemdziesiątych XX wieku. Najwięcej jest egzemplarzy z pierwszej połowy XX stulecia. Widokówki przedstawiają zamki, pomniki, zabytki architektury etc. Najliczniejszą część zbioru stanowią pocztówki z Węgorzewa (Angerburg) i okolic z kolekcji Gerharda Kibbasa oraz z Królewca (Königsberg, Kaliningrad) i Wystruci (Insterburg, Czerniachowsk). Cenną częścią kolekcji są pocztówki obrazujące zniszczenia wojenne i działania na froncie w czasie I wojny światowej. Polskie widokówki z początku XX wieku obrazują Lwów, Stryj, Sambor, Wilno. Wśród nich są także reprodukcje obrazów polskich malarzy – Wacława Boratyńskiego, Leona Wyczółkowskiego, Władysława Jarockiego i Henryka Uziembło. W zbiorze znajdują się również pocztówki okolicznościowe, świąteczne i z rymowankami oraz pocztówki etnograficzne i krajoznawcze ujęte w cyklach: „Widoki i typy Ukrainy”, „Typy Galicyjskie”, „Typy Huculskie”, „Polskie typy ludowe”, „Widoki z Królestwa Polskiego”.

Najstarsze fotografie pochodzą z końca XIX wieku. Najwięcej jest fotografii czarno-białych z pierwszej połowy XX w. Ważną część zbiorów historycznych stanowią Materiały Pomocnicze Historyczne (MPH) zaliczają się do nich fotografie, pocztówki, dokumenty, korespondencje, numizmaty, plakaty, znaczki pocztowe, foldery, naklejki, ulotki z czasów PRL.

Archiwum  zbiorów historycznych tworzą również materiały pozyskiwane od 1998 r. w ramach konkursu historycznego „Losy nasze…”. Uczestnicy konkursu to obecni i dawni mieszkańcy regionu, autochtoni, mniejszość ukraińska,  Polacy z Białorusi, Litwy, Rosji, Kanady i obecnie zamieszkujący w obwodzie kaliningradzkim Polacy, w tym licznie przybyli pod koniec lat 90. XX w. Polacy  z Kazachstanu. W skład materiałów konkursowych wchodzą: fotografie, dokumentacja dziejów rodziny, wspomnienia. Ponadto  w poszczególnych edycjach wyodrębniono dodatkowe kategorie: w X edycji fotografie ślubne, w XIV edycji fotografie rodziny, w XI, XII i XVII edycji dokumentację dziejów, w IV edycji historię miejscowości, w V edycji wspomnienia ze służby wojskowej, w XII edycji dokumentację związku zawodowego „Solidarność” oraz dokumentację dziejów „Rodzin Katyńskich”, w XIII, XIV, XV edycji dzieje rodziny - wspomnienia i dokumentacja, w XIII, XIV, XV, XVII zabytki przeszłości, w XIV i XV edycji poezję patriotyczną i w XVII edycji wspomnienia i dokumentację dziejów.

kustosz Krystyna Jarosz