Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W WĘGORZEWIE

Szanowni Państwo,
realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO” ) informujemy, iż:


1. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Portowej 1, 11- 600 Węgorzewo, reprezentowany przez Dyrektora Panią Magdalenę Górniak. Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) można skontaktować się pisząc pod wskazany adres e- mail: mkl.wegorzewo@wp.pl  lub telefonując pod numer 87 427 52 78.


2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres e- mail:
paulina.wieckiel@gptogatus.pl

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu m.in. prowadzenia działalności edukacyjnej, popierania i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych, zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji, prowadzenie działalności wydawniczej, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest m. in. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona dobrowolna zgoda, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902, z 2021 r. poz. 1641).

4. Informacja o dobrowolności/ wymogu podania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3. niniejszej klauzuli.

5. Prawo do cofnięcia zgody:
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

6. Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

7. Odbiorcy danych osobowych:
Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wspierającym Administratora danych w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową lub ochronę danych osobowych.

8. Przekazywanie danych osobowych/ profilowanie:
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

9. Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) Państwa danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl