Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO)

Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Muzeum Kultury Ludowej.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo.

2. Inspektorem ochrony danych w Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo jest Pani Hanna Drączkowska, e-mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
1) na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3) utrwalenia i wykorzystania wizerunku, w szczególności w materiałach informacyjnych i promocyjnych z realizacji przedsięwzięć muzealnych.
Informuję, że wzięcie udziału w wydarzeniu w jakiejkolwiek formie (np. uczestnictwo w wystawie, spotkaniu,…) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakiekolwiek przedsięwzięcie związane z Muzeum Kultury Ludowej lub jemu towarzyszące) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wydarzenia, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 oraz przechowywane nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3,5,10,20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy zgodnie z przepisami o archiwizacji.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do ich usunięcia, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO.;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.