Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Deklaracja dostępności
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum pod adresem www.muzeum-wegorzewo.pl oraz aplikacji mobilnej „Węgorzewo Mazury Północy”.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-05-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: nie aktualizowano
 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2016-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: nie aktualizowano

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część zdjęć zamieszczonych w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych, gdyż zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
 • pliki multimedialne nie posiadają alternatywnych napisów czy audio deskrypcji, gdyż zostały opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
 • treści prezentujące materiały archiwalne, muzealia, materiały biblioteczne, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji: a) wiązałyby się z utratą autentyczności powielanego elementu, b) nie jest możliwe z przyczyn technicznych, c) wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

strona spełnia wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie (WCAG 2.0) dotyczące zasad: postrzegalności funkcjonalności, zrozumiałości i kompatybilności, w tym:

 • możliwość powiększania wielkości liter dla całego szablonu strony,
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (białe tło, czarne litery, zdjęcia czarno-białe),
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie posiada:

 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
 • wersji tekstowej niezawierającej żadnych grafik.

Aplikacja mobilna „Węgorzewo Mazury Północy” jest dostępna na stronach: Google PlayApp Store, WMOBI.pl, Mobilne.wm.pl.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020.12.04
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021.01.22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie lub kierownik Działu Oświatowego i Działu Administracyjno-Gospodarczego

 E-mail: mkl.projekty@wp.pl,  mkl.kierownik@gmail.com

 Telefon: 87 427 3242

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej

Adres: ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo

E-mail: mkl.projekty@wp.pl

Telefon: 87 4273242

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

 

Dostępność architektoniczna

Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1

 • Siedziba główna składa się z dwóch budynków (A i B) połączonych łącznikiem i posiada pięć wejść do budynku. Od ul. Portowej są trzy wejścia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – dostępne bezpośrednio z poziomu terenu. Dwa wejścia: od strony parkingu oraz od strony Parku Etnograficznego nad Węgorapą nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ze względu na schody. Do posesji możliwy jest dojazd samochodem. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku A do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowany jest parter, na którym znajdują się sale wystawowe.
 • Budynek B posiada windę schodową dla osób niepełnosprawnych dostępną z wszystkich kondygnacji. Wejścia do pokoi biurowych i pomieszczeń ogólnodostępnych nie posiadają progów. Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Wyposażone są  system przyzywowy,  miski ustępowe i umywalki, lustra uchylne, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.
 • Do wejścia do budynku mieszkalnego (budynek przeniesiony z ul. Sienkiewicza 12) prowadzą schody z podjazdem dla osób z niepełnościami. Na parterze wejścia do pomieszczeń ogólnodostępnych nie posiadają progów. Budynek posiada transporter schodowy na piętro. Toaleta wyposażona w odpowiednią miskę ustępową i umywalkę, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.
 • Pracownia ceramiki posiada podjazd oraz toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Park Etnograficzny nad Węgorapą znajduje się w centrum miasta i bezpośrednio przylega do budynku Muzeum od strony południowego - wschodu, od zachodu i południa zaś opływa go łukiem rzeka Węgorapa. Powierzchnia parku wynosi ok. 1 ha. Ze względu na specyfikę zabytkowej architektury przez park prowadzi droga utwardzona tłuczniem (ok. 209 m), co powoduje że zwiedzanie skansenu dla osób z niepełnosprawnością ruchową może być utrudnione. Kuźnia, remiza oraz ekspozycja maszyn rolniczych dostępne są do zwiedzania z poziomu terenu. Pozostałe obiekty nie posiadają udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. W parku znajduje się toaleta wyposażona w odpowiednią miskę ustępową i umywalkę, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.
 • Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.